C C C C A+ A A- X

Конкурс за заемане на 1 (една) свободна щатна бройка за длъжността „съдебен секретар” в Районен съд  град Козлодуй

Дата на публикуване 14 май 2024 Последна редакция 14 май 2024 Обяви и конкурси Отпечатай

ОБЯВА

Районен съд гр.Козлодуй

Във връзка с необходимостта от назначаване на длъжността „съдебен секретар” в Районен съд гр. Козлодуй и в съответствие  със Заповед № РД-43/10.05.2024г. на административен ръководител - председател на Районен съд гр.Козлодуй           

О Б Я В Я В А

            Конкурс за заемане на 1 (една) свободна щатна бройка за длъжността „съдебен секретар” в Районен съд  град Козлодуй.

Кратко описание на длъжността:  Изпълнява дейности по подготовка на делата за разглеждане в съдебни заседания; изготвя и прилага към делото протоколи от съдебни заседания; подготвя формуляри, графици и други документи.

Минимален размер на основната заплата – 1183,00 лева. На служителите се заплаща ежемесечно и допълнително възнаграждение за ранг, както и за придобит трудов стаж и професионален опит.

 1. Минимални и специфични изисквания към кандидатите:

отлични познания относно общата нормативна уредба на съдебната власт, работата на съдебната администрация /Закон за съдебната власт, Правилник за администрацията в съдилищата,/ и на процесуални закони – Граждански процесуален кодекс и Наказателно – процесуален кодекс, в частта свързана с обработката и движението на делата;

-   отлични машинописни, компютърни и организационни умения;

-   познания по общи деловодни техники, съвременни офис процедури, работа със стандартно офис оборудване, отлични познания по стилистика, правопис, граматика и пунктуация, умения за текстообработка с  МS Word и обработка на данни с MS Excel;

-    Отлични познания и умения за оформяне на писма, удостоверения и др.

-    да е български гражданин, гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

-    да е навършило пълнолетие;

-    да не е поставено под запрещение;

 • да не е осъждано на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;
 • да не е лишено по съответния ред от правото да заема определена длъжност;
 • да има завършено основно образование ;
 • да не страда от психическо заболяване;
 • да не би се оказало в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с лице, с което е във фактическо съжителство, с роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта   степен   включително   или   по  сватовство  до   четвърта   степен включително;
 • да не е едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол на търговско дружество или кооперация;
 • да не е съветник в Общински съвет;
 • да не заема ръководна или контролна длъжност в политическа партия;
 • да не работи по трудово правоотношение при друг работодател, освен като преподавател във висше училище;
 • да не е адвокат, нотариус, частен съдебен изпълнител или упражнява друга свободна професия.

Предимства: наличие на опит при изпълнението на функции идентични

или сходни с тези на длъжността „Съдебен секретар”.

 1. Необходими документи за участие в конкурса:
 • заявление (по образец);
 • подробна професионална автобиография-тип CV;
 • декларация по чл. 136 от ПАС (Правилник за администрацията в съдилищата), че кандидатът е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен от правото да заема определена длъжност (по образец);
 • декларация по чл. 340а, ал. 1 и ал. 2, т. 1, 2, 3, 4 и 6 от Закона за съдебната власт (по образец);
 • декларация по чл. 107а, ал. 1 КТ (по образец);
 • декларация, че дава своето съгласие Районен съд – Козлодуй , като администратор на лични данни, да събира, обработва и съхранява личните данни на кандидата, във връзка с провеждането на конкурса (по образец);
 • копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация и правоспособност;
 • копия от документи, удостоверяващи трудовия стаж-трудова, служебна или осигурителна книжка (когато се заявява, че има трудов стаж);
 • свидетелство за съдимост – оригинал;
 • медицинско свидетелство за постъпване на работа– оригинал;
 • препоръки от предходен работодател или лица, които добре познават кандидата – 3 броя;
 • пълномощно за подаване на документи (когато не се подават лично от кандидата).

ВАЖНО: При подаване на документите кандидатите следва да предоставят оригинал на документите за завършено образование, придобита квалификация и трудов стаж за извършване на проверка за достоверността на представените копия.

Копията на посочените документи следва да бъдат саморъчно заверени.  

 1. Начин на провеждане на конкурса и оценяване на кандидатите:
 2. Начин на провеждане на конкурса и оценяване на кандидатите:

Конкурсът ще се проведе на четири етапа:

Първи етап   -   разглеждане на постъпилите документи и  заявления и допускане до следващ етап.

До втория етап ще бъдат допуснати кандидатите, които са представили изискуемите документи за участие и тези документи са редовни.

Втори етап    -   практически изпит – проверка на познанията и уменията за текстообработка МS Word и обработка на данни с MS Excel

Трети етап    -   тест за проверка на познанията относно общата нормативна уредба на съдебната власт, работата на съдебната администрация /ЗСВ, ПАС/ и на процесуалните закони – ГПК, НПК в частите, посочени за длъжността

Четвърти етап    -   събеседване с кандидатите    

 1. Място за подаване на документите:

Районен съд гр. Козлодуй, ул. „Кирил и Методий” № 5, ІV-ти етаж, стая № 413  - Анджела Николова - Обретинова – административен секретар на Районен съд град Козлодуй. Приемането на документи да се извършва, всеки работен ден от 08.00ч. до 17.00ч.

Документите се подават лично или чрез пълномощник /нотариално заверено пълномощно/.

 1. Срок на подаване на документи:

30  календарни дни, считано от датата на публикуване на обявата за конкурса във национален или местен вестник, 16.05.2024 г. – 16.06.2024 г.  В този срок желаещите могат да получат образци от посочените документи от Анджела Николова - Обретинова – административен секретар на Районен съд гр.Козлодуй или от интернет страницата на съда www.kozloduyrs.justice.bg/.

 1. След изтичане на крайния срок за приемане на документите за участие в конкурса, административния ръководител на съда назначава комисия, която да извърши допускането на кандидатите до конкурса. На комисията се представят всички приети документи за участие, ведно с регистъра за приемането им.
 2. Комисията по т.6, след като прецени наличността на документите по точка 2 от Заповедта, съответствието на минималните и специфични изисквания за участие в конкурса по т.1 и подаването на документите в срока по точка 5, да състави мотивиран протокол за решението си относно допускането до конкурса.

          Протоколът да се обяви на таблото, което се намира на етаж 1 в сградата на Районен съд гр.Козлодуй и да се публикува на интернет страницата на РС гр. Козлодуй, не по-късно от 7 дни след изтичане на срока за подаване на заявленията за участие в конкурса.

         Административният секретар да изготви съобщения до допуснатите кандидати /или ги уведоми по телефон/ за датата, часа и мястото на провеждане на събеседването. Съобщения да се изготвят и до недопуснатите кандидати /или ги уведоми по телефон/ със съображенията за отказ.

Недопуснатите  до конкурс кандидати  могат да подадат жалба в 7-дневен срок от обявяването на  протокола по т.7 пред административния ръководител на Районен  съд гр. Козлодуй, който се произнася окончателно в 3-дневен срок. Жалбата не спира конкурсната процедура.

 1. При втори етап на конкурса – практически изпит – проверка на познанията и уменията за текстообработка МS Word и обработка на данни с MS Excel на кандидатите да бъде подаван един и същ текст извлечен от звукозаписната програма от реално проведено заседание, който ще бъде възпроизведен. Да бъде подадено едно и също протоколно определение за изпълнение и оформяне на писмо или удостоверение. Да бъде поставена една и съща задача за създаване на таблица в MS Excel.

При трети етап на конкурса - тест за проверка на познанията относно общата нормативна уредба на съдебната власт, работата на съдебната администрация /ЗСВ, ПАС/ и на процесуалните закони – ГПК, НПК в частите, посочени за длъжността да бъдат изготвени три варианта, като бъде изтеглен един от тях за всички кандидати.

Четвърти етап - събеседване с кандидатите на кандидатите да бъдат задавани въпроси от еднакво естество, посредством които да се проверят техните умения за реагиране в дадена ситуация. Комисията за провеждане на събеседването ще бъде назначена от адм. ръководител на Районен съд гр.Козлодуй с отделна заповед.

 1. За работата си комисията по т.8 от настоящата заповед, съставя протокол, в който отразява крайното класиране на кандидатите, като следва да бъдат предложени тримата от най-добре представили се кандидати.
 2. Протоколът с крайното класиране да се обяви на таблото на етаж 1 в сградата на Районен съд гр.Козлодуй и да се публикува на интернет страницата на РС гр. Козлодуй в 3-дневен срок от приключване на конкурса.
 3. Конкурсната комисия по т.9 от настоящата заповед представя протокола и всички документи на класираните кандидати на административния ръководител на Районен съд гр.Козлодуй в 3-дневен срок от приключване на конкурса.
 4. С писмена заповед административният ръководител на РС гр.Козлодуй определя лицето спечелило конкурса.
 5. Конкурсът да се обяви чрез съобщение във вестник „Конкурент”, което да съдържа всички реквизити по чл.91 ал.2 КТ. Копие от заповедта да се постави на таблото етаж 1 в сградата на Районен съд гр.Козлодуй. Заповедта, съобщението за конкурса и образците на посочените в т.2 от Заповедта документи да се публикуват на интернет страницата на съда www.kozloduyrs.justice.bg/.

Информация относно конкурса  всеки желаещ може да получи  и от административния секретар на съда  на тел. 0973/80373.

 1. Административния секретар да предостави на разположение на кандидатите длъжностна характеристика за длъжността „съдебен секретар”.
 2. Препис от заповедта да се връчи на административния секретар на съда и на системния администратор за изпълнение, както и на конкурсните  комисии по т.6 и т.8, след тяхното назначаване.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация