C C C C A+ A A- X

История

Районен съд гр.Козлодуй е създаден с Решение на Висш съдебен съвет с Протокол № 10 от проведено заседание на 10.04.1993г.

Дейността му е пряко свързана с неговите основни функции – правораздаване, произтичащо от Конституцията на Република България и Закона за съдебната власт.

Правосъдието се осъществява в името на народа. Съдът осъществява контрол за законност на актовете и действията на административните органи.

Гражданите и юридическите лица могат да обжалват обжалват всички административни актове които ги засягат, освен изрично посочените със закон.

Съдът осигурява равенство и условия за състезателност на страните в съдебния процес. Производството по делото осигурява установяването на обективната истина. Разглеждането на делата е публично, освен ако законът предвижда друго. Актовете на правораздаването се мотивират. Гражданите и юридическите лица имат право на защита във всички стадии на процеса. В определени от закона случаи в правораздаването участват и съдебни заседатели.

Районен съд гр.Козлодуй разглежда и решава граждански спорове, възникнали на територията на съдебният му район. Също така разглежда и решава наказателни дела за извършени престъпления и административни нарушения. Към съда има нотариална служба, съдебно – изпълнителна служба и Бюро “Съдимост”.

Районен съд гр.Козлодуй включва две общини, Козлодуй и Хайредин с общо 11 населени места:

-Към Община Козлодуй – гр.Козлодуй, с.Бутан, с.Гложене, с.Крива бара, с.Хърлец

-Към община Хайредин – с.Хайредин, с.Ботево, с.Бързина, с.Манастирище, с.Михайлово, с.Рогозен.

При осъществяване на дейността си Районен съд гр.Козлодуй действа като първоинстанционен съд. Съглано Наказателно процесуалния кодекс, Гражданско – процесуалния кодекс и Административно – процесуалния кодекс съдебните актове, които постановява районният съд могат да бъдат обжалвани пред второинстанционният окръжен и административен във в гр.Враца. Като учреждение Районен съд гр.Козлодуй е поделение на Висш съдебен съвет.

При създаването си Районен съд Козлодуй е със структура:

Председател – Слави Крашевски, Административен секретар – Райна Георгиева, деловодител – Анка Златанова. През 1994г. се назначават още един районен съдия Румен Маноев и служители: секретар в съдебно – изпълнителна служба – Валентина Маринова, секретар – протоколист – Благородка Динкова, нотариален книговодител Светла Доймазова, призовкар – Антоанета Велкова.

Понастоящем районният съд се състои от 24 щатни бройки, в това число: Председател – Цветанчо Трифонов, 4 броя районни съдии, един държавен съдебен изпълнител, един съдия по вписванията и 16 съдебни служители.

От 01.11.1993г. до 2012г. съдии в районен съд гр.Козлодуй са били:

 • Слави Кирилов Крашевски – 01.11.1993г. – 17.10.1995г.
 • Румен Василев Маноев – 15.08.1994г.– 21.05.1998г.
 • Динко Цветков Георгиев –“съдия – изпълнител” – 02.01.1996г. – 01.03.2000г.
 • Георги Иванов Боровански – 27.01.1997г. – 30.09.2009г.
 • Христина Михайлова Петкова – 18.05.1998г. – 02.07.2001г.
 • Мадлена Георгиева Григорова – Митрошанова – 06.03.2000г. – “съдия – изпълнител”, понастоящем “съдия по вписванията”.
 • Адриана Георгиева Добрева – 02.07.2001г. – понастоящем Ръководител Гражданско отделение.
 • Люба Румянова Лазарова – 02.07.2001г. – 12.09.2012г.
 • Милена Митева Димитрова – 07.04.2004г. – “съдия – изпълнител”, понастоящем “държавен съдебен изпълнител”.
 • Галя Василева Петрешкова – 03.05.2004г. – понастоящем Ръководител Наказателно отделение.
 • Жаклин Георгиева Димитрова – 02.05.2006г. - понастоящем районен съдия.
 • Ивета Венциславова Кънева – Санкова - 02.05.2006г. - 10.07.2009г.
 • Цветанчо Димитров Трифонов - 01.03.2010г. - понастоящем Административен ръководител.
 • Иван Цветозаров Иванов - 27.03.2010г. - 01.06.2016г.
 • Борислав Методиев Методиев - 22.04.2019г. - понастоящем районен съдия.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация